ZAPROSZENIE – Szkolenie z zakresu składania wniosków habilitacyjnych i profesorskich

 

Z A P R O S Z E N I E

prof. dr hab. inż. Jan Taler

członek Rady Naukowej Centrum Doskonalenia Badań Naukowych PK

 (członek Zespołu Nauk Inżynieryjno-Technicznych w RDN)         

oraz

prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

(WIL, członek Zespołu Nauk Inżynieryjno-Technicznych w RDN,  

 przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

w kadencji 2017–2020)

i

dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK 

(WA, członek Zespołu Nauk Inżynieryjno-Technicznych w RDN,  

członek Rady Doskonałości Naukowej w kadencji 2019-2023)

 

zapraszają wszystkich pracowników na szkolenie

z zakresu składania wniosków habilitacyjnych i profesorskich

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 kwietnia w godz. 11:30 – 12:30

na platformie MS TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTk2ODM5NzMtOTRiMS00OWE1LTgwM2MtNjI4YTA0NmNjMjAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22df0e6966-51da-46c1-9397-b961e0907720%22%7d

Podczas szkolenia zostaną omówione między innymi:

  • podstawowe zasady działania Rady Doskonałości Naukowej
  • wymagania formalne i zwyczajowe stawiane wnioskom o nadanie stopnia dr hab. oraz tytułu profesora

Skip to content