zespoły

Rewaloryzacja i ochrona zasobu dziedzictwa kulturowego Wiślicy

Lider:

 1. Dr hab. Klaudia Stala, Prof. PK, Wydział Architektury

Członkowie:

 1. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, emerytowany Profesor Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
 2. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, Wydział Architektury
 3. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, Wydział Architektury
 4. Dr Katarzyna Kołodziejczyk, Wydział Architektury (dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)
 5. Dr inż. arch. Dominik Przygodzki, Wydział Architektury
 6. Dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec prof. PK, Wydział Architektury
 7. Dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski prof. PK, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 8. Dr inż. Bernadetta Pasierb, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 9. Dr hab. inż. Tomasz Kisielewicz prof. PK, Wydział Inżynierii Lądowej
 10. Dr inż. Katarzyna Nowak, Wydział Inżynierii Lądowe

Tematyka badawcza realizowana przez grupę dotyczy wielokierunkowych i interdyscyplinarnych studiów w obszarze miasta Wiślica. Ten średniowieczny ośrodek, położony jest na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiecie buskim. Niegdyś, obok Krakowa i Sandomierza, Wiślica była liczącym się ośrodkiem dawnej Małopolski. Geneza jej powstania oraz zasób zabytkowy sprawiają, że ten zapomniany przez wielu  zespół urbanistyczno-architektoniczny jest szczególnym przykładem złożonego zespołu osadniczego, na który składają się: rezerwat archeologiczno-architektoniczny „Regia”; grodzisko w „Łąkach”; relikty I oraz II kościoła romańskiego; relikty  kościoła św. Mikołaja; relikty kościoła św. Marcina; zespół kościoła kolegiackiego pw. Narodzenia NMP z dzwonnicą oraz plebanią (dom Długosza) oraz 9-polowy układ urbanistyczny miasta lokacyjnego.

Grupa podejmuje takie zagadnienia badawcze jak: Perspektywiczne zagospodarowanie stanowiska archeologicznego „Regia”; Rozpoznanie reliktów średniowiecznego ratusza zlokalizowanego w Rynku i sposób jego ekspozycji w przestrzeni publicznej; Rozpoznanie reliktów zamku (dworzyszcza) i bramy zamkowej Władysława Łokietka zlokalizowanego w obrębie murów miejskich w rejonie odcinka północnego i ich uczytelnienie; Rozpoznanie i udokumentowanie przebiegu murów miejskich z wyznaczeniem strefy ochronnej, oraz wyznaczenie możliwych granic rekonstrukcji; Użytkowanie Grodziska na Łąkach jako miejsca tradycyjnych i historycznych manifestacji i wydarzeń, oraz multimedialnych spektakli edukacyjnych i promocyjnych; Restytucja odcinka kolejki wąskotorowej jako atrakcji turystyczno-kulturowej; Zagospodarowanie Placu Solnego, jako centrum informacyjnego i „logistycznego” Trasy Turystycznej; Opracowanie i wdrożenie systemu informacji wizualnej VISLICIA ANTICA na obszarze regionalnego systemu komunikacyjnego; Opracowanie i wdrożenie systemu międzynarodowej promocji Wiślicy i współpracy z miastami historycznymi w ramach UE (m. innymi: Fiesole i San Gimignano oraz Znojmo) oraz Opracowanie i ofertowa koncepcja Wiślicy jako wiodącego elementu w regionalnym produkcie kulturowo-turystycznym

Publikacje:

 1. Kołodziejczyk, D. Przygodzki, Podziemia kolegiaty w Wiślicy: unikalne relikty średniowiecznej sztuki architektonicznej. Problematyka ich zabezpieczenia, konserwacji i ekspozycji / Basement of the collegiate Church in Wiślica: unique relics of medieval architecture–their protection, conservation, and display, „Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation”, nr 66, 2021, ss. 156-171.
 2. Stala, Wiślica – a challenge and inspiration to contemporary conservation thought, [w:] „Wiślica project: contemporary musealisation of three archaeological areas in Wiślica – Poland”, F. Fabbrizzi (red.), Wyd. Edifir-Edizioni Firenze, 2022, s. 61-64, 184-185, (współpraca międzynarodowa z F. Fabbrizzi, Uniwersytet Florencki).
 3. Kadłuczka, Wiślica: la metropoli perduta, [w:] „Wiślica project: contemporary musealisation of three archaeological areas in Wiślica – Poland”, F. Fabbrizzi (red.), Wyd. Edifir-Edizioni Firenze, 2022, s. 7-12, 164-165, (współpraca międzynarodowa z F. Fabbrizzi, Uniwersytet Florencki).
 4. Przygodzki, M. Szarkowska, Restoration of medieval gords on the example of the „in the meadows” gord in Wiślica: a case study, „Architectus”, 2023, Nr 2 (74), s. 41-48, 100 pkt.
 5. Karczmarczyk, D. Przygodzki, Podziemia kolegiaty w Wiślicy: eksperyment architektoniczno-inżynierski dla statycznego i przeciwwilgociowego zabezpieczenia unikalnych reliktów zabytkowych budowli sakralnych, „Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation”, 2023, nr 73, s. 57-69, 100 pkt.

Realizowane projekty naukowe i prace B+R, oraz złożone wnioski projektowe:

 1. Przygotowano i złożony wniosek projektowy do konkursu HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01 — Europe’s cultural heritage and arts – promoting our values at home and abroad, 2022.
 2. Przygotowano i złożony wniosek projektowy do konkursu NCN OPUS-24 pn. „Chronologia obiektów wczesnej architektury monumentalnej w Polsce w świetle datowań zapraw murarskich”, Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, Dr hab. Klaudia Stala, Prof. PK, Dr Katarzyna Kołodziejczyk, Dr inż. arch. Dominik Przygodzki, z Prof. dr hab. inż. Marek Antoni Krąpiec (AGH).
Skip to content