rada naukowa

prof. dr hab. inż.
Elżbieta Radziszewska-Zielina (WIL)

Jest absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie oraz dwóch uczelni: Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej (specjalność: konstrukcje budowlane i in­żynierskie) i Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalność: socjologia gospodarki i badania rynku).

Ukończyła również Studium Doktoranckie Wydziału Inżynierii Lądowej PK w zakresie organizacji i zarządzania w budownictwie.

Odbyła roczny staż zawodowy w Biurze Projektów i Modernizacji Zakładów Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego BIPROCEMWAP SA w Krako­wie na stanowisku asystenta. Była zatrudniona na stanowisku pracownika naukowo-badawczego w firmie budowlanej EXIMRENO Sp. z o.o. w celu reali­zacji projektu NCBR. Aktualnie pracuje w Kate­drze Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. 

W pracy naukowej podejmuje zagad­nienia związane z technologią, organiza­cją oraz zarządzaniem przedsięwzięciem i przedsiębiorstwem budowlanym. Szcze­gólnie bliskie są jej takie zagadnienia, jak: budownictwo zrównoważone, komfort użytkowania obiektów zabytkowych, part­nerstwo i komunikacja w przedsięwzięciach budowlanych, badania i analizy rynku budowlanego. Prezentuje autorskie propo­zycje rozwiązań problemów decyzyjnych w budownictwie z zastosowaniem m.in. ba­dań operacyjnych. Jej podejście i spojrzenie na problem naukowy, z racji wykształcenia, jest wieloaspektowe i interdyscyplinarne.

Opublikowała 160 prac, z czego prawie połowę stanowią publikacje indywidualne. Są wśród nich: 2 monografie samodzielne i 2 pod jej redakcją oraz 15 rozdziałów w mo­nografiach. Wydała 2 podręczniki dla stu­dentów. Wskaźnik cytowań H-index według bazy Scopus wynosi 14. Opracowała 27 refe­ratów na konferencje międzynarodowe. Była członkiem komitetów naukowych 21 kon­ferencji międzynarodowych (organizowała i prowadziła sesje specjalne) i 10 krajowych. W dorobku ma też 6 prac nieopublikowanych, zastrzeżonych (bada­nia dla przemysłu), wykonanych na zlecenie lub w ramach projektów. Jest członkiem rad redakcyjnych lub redaktorem gościnnym 9 czasopism (4 w bazie Scopus/WoS). Wyko­nała kilkadziesiąt recenzji artykułów nauko­wych dla 25 redakcji czasopism, w tym dla 18 z bazy WoS

Realizowała projekty różnej rangi, w tym krajowe (NCN, NCBR) i międzynarodowe (MNiSW, PR Horyzont 2020). Była m.in. kierownikiem dwuletniego projektu międzynarodowego MNiSW oraz dwóch międzynarodowych projektów dydaktycznych w ramach Programu Erasmus. Recenzuje wnioski o granty NCBR, NAWA, APVV, opracowuje rekomendacje dla stypendystów Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Prowadziła wykłady na Wileńskim Uni­wersytecie Technicznym im. Giedymina oraz politechnikach w Brnie i w Koszycach.

Wypromowała 327 dyplomantów i 2 doktorów (jeden doktorat wyróżniono), obecnie sprawu­je opiekę nad trzema doktorantami. Była recenzentem 7 rozpraw doktorskich, re­daktorem naukowym 2 monografii habi­litacyjnych, 1 raz recenzentem wydawniczym oraz recenzentem w 2 przewodach habilitacyjnych.

W Politechnice Krakowskiej pełniła lub pełni różne funkcje: Kierownika Zakładu TOB, Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów Politechniki Krakowskiej, członka Rady Wydziału i Rady Naukowej WIL PK, członka Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich w Zakresie Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych, członka Rady Centrum Doskonalenia Badań Naukowych PK.

Jest członkiem Rady Naukowej Wydziału Budownictwa Politechniki w Koszycach na Słowacji oraz międzynarodowej grupy badawczej EURO Working Group „Operation Research in Sustainable Development and Civil Engineering”. Jest również członkiem Komitetu Nauki PZITB.

W kadencji 2020–2023: została wybrana na członka Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz na Przewodniczącą Sekcji Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych KILiW PAN, wybrana na członka Rady Programowej Czasopism i Wydawnictw PZITB, została powołana przez ministra nauki i szkolnic­twa wyższego na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wcześniej pełniła funkcję eksperta PKA.

Za osiągnięcia naukowe otrzymała: nagrodę Wydziału IV Nauk Technicz­nych PAN, nagrodę indywidualną rektora PK I stop­nia; nagrodę rektora PK dla najmłodszego wypromowanego doktora habilitowane­go; nagrodę rektora PK dla wyróżniających się pracowników w ramach programu ,,Lider”. Została odznaczona Medalem im. prof. A. Dyżewskiego, Srebrnym Me­dalem Wydziału Inżynierii Lądowej Poli­techniki w Koszycach, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

Skip to content