rada naukowa

prof. dr hab. inż. arch.
Dominika Kuśnierz-Krupa (WA)

Prof. dr hab. inż. arch., architekt krajobrazu D. Kuśnierz-Krupa urodziła się 20.01.1979 w Krakowie. Jest absolwentką kierunku architektura i urbanistyka (2003) oraz kierunku architektura krajobrazu (2006) na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Na Wydziale Architektury PK, w Katedrze Historii Architektury i Konserwacji Zabytków pracuje od 2004 roku. W roku 2010, z wyróżnieniem otrzymała stopień doktora nauk technicznych, w 2015, także z wyróżnieniem, stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: historia i konserwacja zabytków architektury i urbanistyki. Tytuł profesora otrzymała pięć lat później, w 2020 roku.

Jest autorką ponad 120 publikacji naukowych, wśród których należy wymienić 5 monografii, a także licznych opracowań niepublikowanych, w tym około 40 ekspertyz wykonywanych na zlecenie podmiotów zewnętrznych oraz projektów architektonicznych. Specjalizuje się w historii architektury, urbanistyki oraz konserwacji zabytków. Prowadzi badania z zakresu historii rozwoju przestrzennego oraz krajobrazu kulturowego polskich miast. Dominika Kuśnierz-Krupa jest rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w zakresie opieki nad zabytkami) oraz rzeczoznawcą Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Jest także członkiem szeregu towarzystw i stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych: PKN MROZ ICOMOS, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Urban History Association oraz International Planning History Society.

Stale współpracuje z Małopolskim Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Świętokrzyskim Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, z Departamentem Ochrony Zabytków MKiDN oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Dominika Kuśnierz-Krupa była także promotorem 7 zakończonych przewodów doktorskich (4 kolejne w toku), z których pięć zostało nagrodzonych w konkursach SKZ i Generalnego Konserwatora Zabytków. Była recenzentem i opiniodawcą w wielu przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowaniach związanych z nadaniem tytułu profesora.
W latach 2018-2020 Dominika Kuśnierz-Krupa pełniła funkcję Kierownika Katedry Historii Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej (do 10.2020).

Obecnie jest członkiem Rady Naukowej dyscypliny architektura i urbanistyka na WA PK; Rady Młodych WA PK; Wydziałowej Komisji ds. przewodów doktorskich w zakresie historii architektury i urbanistyki oraz ochrony i konserwacji zabytków (K-1); Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji Studiów; zespołu ds. Międzynarodowej Współpracy Naukowej; Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr oraz Eksperymentalnego Centrum Współpracy Międzynarodowej – ECIC. Brała także udział w pracach Komisji ds. akredytacji KAUT (2017 r.) oraz Komisji ds. akredytacji PKA (2018-2019).

Dominika Kuśnierz-Krupa brała również czynny udział w ponad 50 międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, będąc wielokrotnie członkiem rad naukowych oraz komitetów organizacyjnych.

Od lat współtworzy zespół redakcyjny periodyku naukowego Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation (indeksowany w bazie SCOPUS), pełniąc w przeszłości funkcję sekretarza (10 lat), a obecnie Redaktora Tematycznego w zakresie urbanistyki i krajobrazu kulturowego oraz członka Rady Naukowej.

Dominika Kuśnierz-Krupa jest także Prezesem Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Przewodniczącą Sekcji Historii Urbanistyki, w Komisji Urbanistyki i Architektury PAN O. Kraków.

Z zakresie działalności dydaktycznej Dominika Kuśnierz-Krupa prowadzi zajęcia na dwóch kierunkach studiów na Politechnice Krakowskiej: architektura oraz gospodarka przestrzenna (m.in. z przedmiotów: Historia Urbanistyki, Ochrona miejskich zespołów zabytkowych, oraz Projektowanie specjalistyczny i dyplomowe.); na licznych studiach podyplomowych, jest także zapraszana na wykłady przez uczelnie zagraniczne.

Skip to content