ZAPROSZENIE – wykład Profesor Yulii Ivashko pt. „Wojna na Ukrainie: między przeszłością, a przyszłością” z fotografiami autorstwa Sergija Balińskiego i Denysa Mychajlowskiego

 

Z A P R O S Z E N I E

Członek Rady Naukowej Centrum Doskonalenia Badań Naukowych PK,

 Prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa

(Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK)

zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Krakowskiej

 na wykład Profesor Yulii Ivashko

„Wojna na Ukrainie: między przeszłością, a przyszłością”

z fotografiami autorstwa Sergija Balińskiego i Denysa Mychajlowskiego,

który odbędzie się w dniu 22 maja 2023 r. o godzinie 10:00

w formie hybrydowej: w sali 206 B (budynek „GIL”) oraz na platformie MS TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afc2abfbe58ab4cb9870fd22e614419b2%40thread.tacv2/1683702542094?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22df0e6966-51da-46c1-9397-b961e0907720%22%7d

Skip to content