zespoły

Budownictwo hydrotechniczne i geomorfologia fluwialna

Lider:

  1. prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik, Wydział Inżynierii Lądowej

Członkowie:

  1. dr Joanna Korpak, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
  2. dr inż. Anna Lenar-Matyas, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Tematyka badawcza realizowana przez grupę związana jest z małymi budowlami hydrotechnicznymi. Budowle w postaci poprzecznych przegród koryta rzecznego, takie jak stopnie, progi, czy zapory przeciwrumowiskowe  to najczęściej stosowane  sposoby regulacji rzek i potoków górskich na świecie, a także w polskich Karpatach. Prowadzone badania związane są z wpływem istniejącej zabudowy na ekosystem, a szczególnie  na morfologię koryt cieków górskich. Określane są zależności pomiędzy parametrami hydraulicznymi koryt i parametrami zastosowanych budowli. Poszukiwane są optymalne warunki, które tworzą stabilne koryto, zachowujące równowagę hydrodynamiczną. 

Podjęte tematy realizowane są na podstawie badań terenowych, prowadzonych na wybranych odcinkach rzek i potoków, na których zlokalizowane są budowle hydrotechniczne. Dodatkowo przeprowadzane są historyczne analizy w celu zidentyfikowania procesów korytowych powstających w wyniku powtarzających się zdarzeń powodziowych. Warunki przepływu wody i transportu rumowiska oceniane są w oparciu o tworzone modele hydrauliczne.

Końcowym efektem prac na danym odcinku cieku jest kompleksowa ocena zastosowanej zabudowy hydrotechnicznej, jej trwałość i przede wszystkim skuteczność. Jeżeli konieczna jest propozycja alternatywnego rozwiązania, również takie zostanie zaproponowane.

Publikacje:

  1. Korpak, J.; Lenar-Matyas, A.; Radecki-Pawlik, A.; Plesiński, K. Erosion irregularities resulting from series of grade control structures: The Mszanka River, Western Carpathians. Science of the Total Environment 2021, 799, 149469, 200 pkt MEiN, IF 10.754, (WIŚiE, WIL)
  2. Korpak, J. Assessment of Changes in Channel Morphology in a Mountain River Regulated Using Grade Control Structures. Journal of Ecological Engineering 2020, 21, 163–176 (WIŚiE)
Skip to content