zespoły

Budownictwo hydrotechniczne i geomorfologia fluwialna

Lider:

  1. prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik, Wydział Inżynierii Lądowej

Członkowie:

  1. dr Joanna Korpak, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
  2. dr inż. Anna Lenar-Matyas, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Tematyka badawcza realizowana przez grupę związana jest z małymi budowlami hydrotechnicznymi. Budowle w postaci poprzecznych przegród koryta rzecznego, takie jak stopnie, progi, czy zapory przeciwrumowiskowe  to najczęściej stosowane  sposoby regulacji rzek i potoków górskich na świecie, a także w polskich Karpatach. Prowadzone badania związane są z wpływem istniejącej zabudowy na ekosystem, a szczególnie  na morfologię koryt cieków górskich. Określane są zależności pomiędzy parametrami hydraulicznymi koryt i parametrami zastosowanych budowli. Poszukiwane są optymalne warunki, które tworzą stabilne koryto, zachowujące równowagę hydrodynamiczną. 

Podjęte tematy realizowane są na podstawie badań terenowych, prowadzonych na wybranych odcinkach rzek i potoków, na których zlokalizowane są budowle hydrotechniczne. Dodatkowo przeprowadzane są historyczne analizy w celu zidentyfikowania procesów korytowych powstających w wyniku powtarzających się zdarzeń powodziowych. Warunki przepływu wody i transportu rumowiska oceniane są w oparciu o tworzone modele hydrauliczne.

Końcowym efektem prac na danym odcinku cieku jest kompleksowa ocena zastosowanej zabudowy hydrotechnicznej, jej trwałość i przede wszystkim skuteczność. Jeżeli konieczna jest propozycja alternatywnego rozwiązania, również takie zostanie zaproponowane.

Publikacje:

  1. Korpak J., Lenar-Matyas A., Radecki-Pawlik A., Plesiński K. 2021, Erosion irregularities resulting from series of grade control structures: The Mszanka River, Western Carpathians, Sci. Total Environ. 799, 149469.
  2. Korpak J., Krzemień, K., Lenar-Matyas A., Radecki-Pawlik A. Regulacja i renaturyzacja koryt potoków karpackich – przykłady, [w:] Gorczyca E., Radecki-Pawlik A., Krzemień K. (red.) Procesy fluwialne a utrzymanie rzek i potoków górskich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
  3. Gręplowska Z., Korpak J., Lenar-Matyas A. 2022, Podstawy geomorfologii i morfodynamiki rzek, Wydaw. PK, Kraków.
  4. Bojarski B., Godyń I., Lenar-Matyas A., Mączałowski A., Nachlik E. 2022, Water management in Poland in conditions of development and climate change, [in:] Naclik E., Gerasimov I. (eds.) Water management in Poland and Ukraine in conditions of development and climate change: monograph, Wydaw. PK, Cracow.
  5. Korpak J, Radecki-Pawlik A., Lenar-Matyas A. 2023, Spatial and temporal variability of the morphodynamics of a regulated mountain river, Journal of Hydrology 622A, 129719.
Skip to content