o CDBN

Dyrektor
prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń

Prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń pracuje jako profesor w Katedrze Energetyki Politechniki Krakowskiej.

W 2008 r. ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej (praca magisterska pod kierunkiem prof. Guentera Woznego z TU Berlin), a w 2008 r. uzyskał stopień magistra inżyniera mechanika, w 2013 r. stopień doktora, a w 2016 r. habilitację. W roku 2022 uzyskał tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Prof. Ocłoń otrzymał prestiżowe nagrody za swoje ostatnie osiągnięcia naukowe, w tym Nagrodę I stopnia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe (2017 r.); 3 letnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2017-2020). Nagrodę dla najlepszego naukowca ze stopniem doktora habilitowanego Wydziału Mechanicznego (2019). Prof. Ocłoń otrzymał również w sumie 6 nagród Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2015-2020. Trzykrotnie był laureatem programu LIDER PK.

Prof. Ocłoń opublikował 93 prace indeksowane w WoS oraz 109indeksowanych w Scopus na tematy związane z wymianą ciepła, energetyką, odnawialnymi źródłami energii i dynamiką płynów. Prof. Ocłoń jest stałym recenzentem indeksowanych przez WoS czasopism (ponad 300 recenzji) z zakresu energetyki odnawialnej, czystych technologii i wymiany ciepła. Otrzymał Certyfikat Wyróżniającego się Recenzenta od następujących czasopism: Journal of Cleaner Production; Applied Thermal Engineering Journal, Energy, International Journal of Thermal Sciences, International Journal of Heat and Mass Transfer, Chemical Engineering and Processing – Process Intensification, International Journal of Electronics and Communication, Electrical Power and Energy Systems,. W 2019 roku otrzymał wyróżnienie “Top reviewer” od  Publons. Prof. Oclon jest Associate Editorem czasopisma Journal of Cleaner Production (Elsevier), oraz Redaktorem naczelnym Cleaner Engineering and Technology (Elsevier), Redaktorem naczelnym czasopisma Archives of Thermodynamics (wydawanego przez Polską Akademię Nauk), Redaktorem Tematycznym czasopisma Energies (MDPI) oraz członkiem redakcji międzynarodowych czasopism Progress in Computational Fluid Dynamics (wydawanego przez Inderscience) oraz Energy Sources, Part A (Taylor & Francis). Był/jest również redaktorem gościnnym wysoko ocenianych czasopism dotyczących wymiany ciepła, w tym: Energy (Elsevier), Applied Thermal Engineering (Elsevier), Heat Transfer Engineering (Taylor & Francis), International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow (Emerald), Energies (MDPI), Journal of Thermal Science (Springer). W ciągu ostatnich pięciu lat opublikował 54 prace w czasopismach z Impact Factor, a jego indeks Hirscha według WoS i Scopus wynosi odpowiednio 18 (1023 cytowań) i 19 (1235 cytowań).

Prof. Ocłoń był również sekretarzem naukowym 9-tej edycji Międzynarodowej Konferencji International Conference on Computational Heat and Mass Transfer (ICCHMT2016) w 2016 r. oraz 11-tej edycji (ICCHMT2018) w 2018 r. Jest również członkiem Rady Naukowej dużych międzynarodowych konferencji Process Integration for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES), International Low Carbon Asia (ILCA) and Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES)

Prof. Oclon pracuje jako Expert Monitor dla EASME przy projektach H2020. W latach 2018-2019 oceniał końcowe i śródokresowe raporty z czterech projektów, w tym jeden jako wiodący ekspert. Prof. Ocłoń był również panelistą Narodowego Centrum Nauki Polskiej w programie OPUS15. Prof. Ocłoń jest również zaangażowany w prace eksperckie dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym w ocenę czasopism naukowych dla polskiego systemu akademickiego oraz w ocenę i monitoring programu doktoratów wdrożeniowych. Prof. Ocłoń jest również członkiem Rady Szkoły Doktorskiej La Sapienza Univerity of Rome w dyscyplinie Energetyka i Inżynieria Środowiska.

Prof. Ocłoń był również wykonawcą w 20 projektach i pracach badawczych prowadzonych przez Katedrę Energetyki i liderem trzech z nich. Jest zastępcą kierownika projektu w projekcie HySOL (finansowany przez NCBiR), a także jest odpowiedzialny za obliczenia numeryczne wymiany ciepła w gruncie w projekcie SOPSAR (finansowany przez NCBiR). Projekty te pozwoliły mu zdobyć doświadczenie w zakresie inteligentnych systemów PVT oraz systemów solarnych współpracujących z pompami ciepła. Współpracuje z partnerami przemysłowymi, takimi jak: producenci pomp ciepła Oilon (Finlandia), instalatorzy pomp ciepła Czamara (Polska), producenci systemów fotowoltaicznych ELFRAN (Polska), a także duże firmy energetyczne, takie jak PGE (główny dystrybutor energii elektrycznej w Polsce), ENERGOPROJEKT KRAKÓW S.A. (główne biuro projektów obiektów elektroenergetycznych w Krakowie). Prof. Ocłoń otrzymał w 2018 roku 3-miesięczne stypendium naukowe Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie na stanowisku profesora wizytującego. Współpracuje z następującymi uznanymi uczelniami: Politechniką w Brnie (Czechy), Uniwersytetem w Queensland (Australia), Uniwersytetem La Sapienza w Rzymie (Włochy), Uniwersytetem w Calgary (Kanada).

Prof. Ocłoń jest koordynatorem projektu RESHeat. Projekt RESHeat jest finansowany w ramach perspektywy finansowej Horyzont 2020, program H2020-LC-SC3-2018-2019-2020: “Building a Low-Carbon, Climate Resilient Future: Secure, Clean and Efficient Energy” w konkursie: LC-SC3-B4E-8-2020 – “Renewable and energy efficient solutions for heating and/or cooling, and domestic hot water production in multi-apartment residential buildings. Ideą projektu RESHeat jest demonstracja innowacyjnego zeroemisyjnego i autonomicznego systemu energetycznego opartego tylko na instalacjach wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE). RESHeat jest systemem trigeneracji energii, a więc wykorzystującym OZE do produkcji energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodu na potrzeby budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej.

Skip to content