rada naukowa

prof. dr hab. inż.
Agnieszka Sobczak-Kupiec (WIMiF)

 • Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych (Inżynieria materiałowa), 2021
 • Redaktor naczelna czasopisma „Inżynieria Materiałowa” wydawnictwo Sigma-NOT, 2021
 • Profesor Uczelni, Politechnika Krakowska, 2017
 • Doktor habilitowany – Politechnika Krakowska, Technologia chemiczna, 2014
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zarządzanie projektem badawczym oraz komercjalizacja wyników badań, Studia podyplomowe, 2013
 • Centrum Studiów Podyplomowych WSEiI w Lublinie, Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R, 2012
 • Doktor – Politechnika Krakowska, Technologia chemiczna, 2009
 • Magister inżynier – Politechnika Krakowska, Technologia chemiczna 2005

Działalność naukowa i akademicka:

 1. Członek Rady Naukowej Dyscypliny „Inżynieria Materiałowa” oraz Kolegium Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki,
 2. UMO-2022/45/B/ST8/02557 „Hierarchiczne podejście do inżynierii tkanki kostno-chrzęstnej „OsteoHierarch” Narodowe Centrum Nauki, kierownik projektu 2023-2026 (1 854 400 PLN),
 3. 04.04.00-00-16D7/18 TEAM-NET „Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego” 2019 – 2023, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Lider grupy badawczej – Politechnika Krakowska oraz kierownik zarządzający PK (14 864 331 PLN),
 4. M-ERA-NET “New generation of bioactive laser textured Ti/HAp implants BiLaTex” 2023-2026,
 5. COST ACTION CA18113 – Understanding and exploiting the impacts of low pH on micro-organisms 2019-2023, członek Management Committee,
 6. Członek Zespołu Doradczego w Ministerstwie Edukacji i Nauki do oceny wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących przyznania środków finansowych na realizację niektórych zadań z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki od 2019 – nadal, Ministerstwo Edukacji i Nauki,
 7. Członek Zespołu Doradczego w Ministerstwie Edukacji i Nauki Zespołu do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” od 2021- nadal,
 8. Członek Zespołu odwoławczego do spraw opiniowania wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na naukę, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kadencja: 2014-2017 i kadencja: 2017-2020,
 9. Członek “Assembly for the mission on cancer” od 2019, działającym przy Komisji Europejskiej, DG Research & Innovation,
 10. Członek konferencji naukowych krajowych i zagranicznych oraz redakcji naukowych czasopism,
 11. Promotor prac doktorskich: obronionych (2), w trakcie realizacji (7), w tym 4 w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy”, oraz kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich.

Przynależność do organizacji zawodowych, akademickich:

 1. Członek zespołu Ekspertów Ministry of Youth, Education and Sport Czech Republic,
 2. Członek zespołu expertów ds. ewaluacji ex ante przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Zespół pełni rolę doradczą w zakresie ewaluacji ex ante założeń nowo uruchamianych programów, projektów, wspólnych przedsięwzięć, których inicjatorem lub stroną jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 3. Członek Grupy Roboczej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego ds. Inteligentnych specjalizacji województwa małopolskiego – powołanie UCHWAŁA NR 755/15 Zarządu województwa małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Grup Roboczych ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji – Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych,
 4. Członek Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji KIS 8 Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty od 2017 – nadal, Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości/ Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii,
 5. Członek Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji KIS 5 Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów 2017-2019, Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości/ Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dorobek naukowy i doświadczenie:

 • Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykonawca w projektach naukowych oraz realizowanych we współpracy z przedsiębiorcami.
 • Jest autorem/współautorem ponad 120 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych (w tym ponad 80 indeksowanych w JCR), 1 monografii, 28 rozdziałów w monografiach i książach w tym 3 wydawnictwa Springer.
 • H-index 17 (Scopus), Liczba cytowań bez autocytowań ponad 1100 (Scopus), 15 przyznanych patentów, 5 zgłoszeń patentowych, 12 opracowań dla przemysłu.
 • Prof. dr hab. inż. Sobczak-Kupiec odbyła 6 staży naukowych oraz 10 staży przemysłowych, m.in. na University of California Berkeley USA, w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN (dwukrotnie), w University of Strathclyde, Department of Chemical and Process Engineering Glasgow, Szkocja. Jest laureatką programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – wizyty stażowe w University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno Faculty of Pharmacy. Prof. dr hab. inż. Sobczak-Kupiec odbyła we Francji 8-tygodniowy staż naukowy z zakresu energetyki jądrowej w French Atomic Energy and Alternative Energies Commission (CEA) wspólnie z French National Institute for Nuclear Science and Technology w ramach ministerialnego projektu systemowego.
 • Prof. dr hab. inż. Sobczak-Kupiec była uczestnikiem licznych szkoleń, warsztatów oraz kursów, m.in. Workshop Leadeship w ramach COST (Bruksela 2019), Ceramic Nanocomposites organizowany przez Spanish National Research Council i innych.
 • Wynalazki, które powstały w ramach prac zespołu pod jej kierownictwem zostały docenione na forum międzynarodowym otrzymując szereg medali i wyróżnień na najwyższej rangi międzynarodowych targach i wystawach m.in. w Paryżu, Brukseli, Warszawie, Taipei, Kuala Lumpur, Seulu, Pradze, Moskwie, Norymberdze, Zagrzebiu i innych (łącznie otrzymała ponad 130 Medali, Nagród i Wyróżnień). W latach 2013 – 2019 została wielokrotnie wyróżniona Dyplomami Ministra Nauki i Szkodnictwa Wyższego oraz Statuetkami za Promocję Wynalazców za Granicą. Zespół pod jej kierownictwem opracował „Syntetyczny substytut kości o właściwościach antybakteryjnych”, który uzyskał Nagrodę Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej (2014).
 • Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK została wielokrotnie nagrodzona za działalność naukowo-badawczą. Otrzymała m.in. w 2018 r. Odznaczenie honorowe Prezesa Rady Ministrów Za zasługi dla wynalazczości, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej (2015-2019), Nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego profesora w roku 2021, Nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe 2020, Nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej za najwyżej punktowaną publikację z partnerem zagranicznym 2017, Nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego doktora habilitowanego w roku 2014, Nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej dla autora najwartościowszych publikacji naukowych (2012).
 • Prof. dr hab. inż. A. Sobczak-Kupiec została uhonorowana tytułem “Wynalazczyni 2017”, który przyznany jest w plebiscycie zorganizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT-NOT) wraz SPWiR oraz czasopismem „Przegląd Techniczny” i przy wsparciu Urzędu Patentowego RP. Tytuł przyznawany jest w cyklu 5 – letnim. W 2018 roku wraz z dr hab. inż. B. Tyliszczak, prof. PK uzyskała wyróżnienie w 9. edycji konkursu o tytuł „Bizneswoman Roku” w ramach ogólnopolskiego Konkursu Sukces Pisany Szminką w kategorii Nauka i biznes. W 2015 została również kawalerem Medalu Honorowego Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów od roku 1999 przyznaje Medal Honorowy osobom szczególnie zasłużonym dla ruchu innowacji. Była też Laureatką I edycji konkursu „Innowacja jest kobietą” 2013.
 • Poza działalności naukowo-badawczą prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec bierze udział jako ekspert w procesie ewaluacji wniosków w konkursach organizowanych przez Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju działający przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (działania z zakresu infrastruktury badawczej), Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA, Czech Science Foundation oraz Komisji Europejskiej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego, The Czech Republic – the Ministry of Educationon Youth and Sports oraz Regionalnych Programach Operacyjnych, Austrian Research Promotion Agency.

Obszar badań:

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK prowadzi interdyscyplinarną działalność naukowo-badawczą na pograniczu inżynierii materiałowej, inżynierii i technologii chemicznej oraz nanotechnologii. Jej zainteresowania naukowe są związane z biomateriałami w tym kompozytami do rekonstrukcji tkanki kostnej, chrzęstnej i zastosowań stomatologicznych, oraz nanomateriałami m.in. do zastosowań medycznych i farmaceutycznych. Prof. dr hab. inż. Sobczak-Kupiec współpracuje z zespołami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie biomateriałów, kompozytów, nanomateriałów oraz nośników substancji aktywnych, czego wynikiem są wspólne publikacje z partnerami zagranicznymi.

Działalność popularyzująca naukę:

Od 2016 jest mentorką w programie Girls go start-up! Academy – akademia innowacji dla studentek i absolwentek kierunków STEM to przedsięwzięcie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i Stowarzyszenia Top 500 Innovators, które jest realizowane przy współpracy z Ambasadą USA. A od 2017 jako mentor wspiera program Lean in STEM (Science, Technology, Engineering & Math), który jest wiązką rozwiązań networkingowych, inspiracyjnych i mentoringowych wspierających rozwój karier kobiecych w branży technologicznej i w nauce a od 2019 jest mentorką w programie SHESNNOVATION Academy (Fundacji Edukacyjnej Perspektywy). Prof. dr hab. inż. A. Sobczak-Kupiec jest również opiekunem w kole naukowym SMART-MAT sekcji BIO-MAT (projekty studenckie „FutureLAB” oraz „Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje”).

Skip to content