zespoły

Optymalizacja systemów prefabrykacji betonowej w budownictwie mieszkaniowym zrównoważonym

Lider:

 1. Dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, Prof. PK (Wydział Architektury PK)

Członkowie:

 1. Dr hab. inż. Wit Derkowski, prof. PK (Wydział Inżynierii Lądowej PK)
 2. Prof. dr hab. inż. Wiesław Zima (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
 3. Dr hab. inż. Piotr Matysek, Prof. PK (Wydział Inżynierii Lądowej PK)
 4. Dr hab. inż. Janusz Mikuła, Prof. PK (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK)
 5. Dr hab. inż. Szczepan Bednarz (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK)
 6. Dr inż. Dariusz Mierzwiński PK (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK)
 7. Dr inż. arch. Paweł Mika (Wydział Architektury PK)
 8. Dr inż. arch. Michał Nessel (Wydział Architektury PK)
 9. Dr inż. arch. Maciej Wójtowicz (Wydział Architektury PK)

Plan badawczy zespołu oparty jest na badaniach dotyczących najnowszych rozwiązań architektonicznych, budowlanych, technologicznych oraz energetycznych w systemach prefabrykacji betonowej w budownictwie mieszkaniowym w środowisku o zrównoważonym rozwoju. Zespół jest złożony z fachowców tych dyscyplin technicznych na Politechnice Krakowskiej, które mają bezpośredni wpływ na jakość i kształt przestrzeni współczesnego zamieszkania.

Celem działań zespołu jest nie tylko interdyscyplinarna integracja wiedzy i doświadczeń na temat współczesnej prefabrykacji betonowej, jego przemian i możliwości wykorzystania ale także wsparcie się najnowszymi badaniami polskimi i międzynarodowymi. Wymiana myśli, wykładnia naukowa dla praktyki oraz akademickiej teorii ma być argumentowana wysokopunktowanymi artykułami, grantami oraz konkursami.

Publikacje:

 1. Podpisanie Listu intencyjnego WA WIL SPB (w dniu 26 listopada 2021 roku). List Intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Wydziałami Architektury, Wydziałem Inżynieriii Lądowej Poltechniki Krakowskiej a Stowarzyszeniem Producentów Betonów z siedzibą w Warszawie. Celem tej strategicznym współpracy jest stworzenie powiązań kooperacyjnych i badawczych między stronami oraz innymi uczestnikami życia naukowego i gospodarczego. Koordynatorami działań w ramach współpracy z SPB są: dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK, (Wydział Architektury PK), dr hab. inż. Wit Derkowski, prof. PK (Wydział Inżynierii Lądowej PK) oraz z ramienia SPB mgr inż. Józef M. Kostrzewski (Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Betonów).

 2. Charciarek, Dom jako prototyp – poszukiwanie wzorca racjonalnej architektury mieszkaniowej wykonanej w technologii prefabrykacji betonowych / A house as a prototype – searching for a pattern of rational residential architecture made in precast concrete technologies, „Builder”, 2023, 4 (309), s. 5-9, 70 pkt.

 3. Charciarek, J. Dziadek, A. Kubacka, The concrete factory house: tradition of rational modernity and attempts at interpretation in contemporary technology / Dom fabryczny betonowy. Tradycja racjonalnej nowoczesności i próby interpretacji we współczesnej technologii, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch”, t. 50, 2022, s. 271-294, 100 pkt.

Inywidualne publikacje dotyczące prefabrykacji betonowej w budownictwie mieszkaniowym:

 1. M. Charciarek Dom polski betonowy. Tradycja i innowacja detalu architektonicznego/Contemporary polish concrete house. Tradition and innovation in architectural detail, “Teka Komisja Architektury i Urbanistyki”, tom 49/2021, s. 205-223. (100 pkt 2021 na liscie MNiSW )
 2. Marcin Charciarek (WA), Wit Derkowski (WIL) Głos w sprawie polskiej architektury soc-brutalistycznej. Ochrona powierzchni elementów betonowych w kontekście zrównoważonego rozwoju. [w:] “Wiadomości Konserwatorskie/Journal of Heritage Conservation” nr 68s/2021, s. 45-52 (100 pkt 2020 na liscie MNISW).
 3. Marcin Charciarek, Przemiany technologii w polskiej architekturze betonowej 2008-2018/ Technology changes in polish concrete architecture 2008-2018, „Monografie Technologii Betonu” na XI Międzynarodowej Konferencji „Dni Betonu 2021”. S.75-88. ISBN 978-83-61331-41-4; Wisła 11-13. 10.2021r. (5 pkt MNISW)
 4. Marcin Charciarek (WA), Jan Dziadek (WA), Aleksandra Kubacka (WA), Dom fabryczny betonowy – tradycja nowoczesności i próby interpretacji we współczesnej technologii. (TEKA KUiA – złożony do recenzji (100 pkt MNISW)
 5. Marcin Charciarek (WA), Dom jako prototyp – poszukiwanie wzorca racjonalnej architektury mieszkaniowej wykonanej w technologii prefabrykacji betonowej/ A House as a Prototype – Searching for a Pattern of Rational Residential Architecture Made in Precast Concrete Technologies, Builder Science 2023 (planowana publikacja kwecień 2023).
 6. Marcin Charciarek (WA), Idea architektury betonowej a technologia prefabrykacji. Przegląd bieżących realizacji w architekturze polskiej w kontekście elewacyjnego detalu budowlanego/The idea of concrete architecture and prefabrication technology. Overview of current implementations in Polish architecture in the context of facade construction detail. (przygotowany do złożenia do druku –TEKA KUIA PAN)
 7. Marcin Charciarek (WA), „Dom fabryczny betonowy – tradycja racjonalnej nowoczesności i próby interpretacji we współczesnej technologii. The Concrete Factory House: Tradition of Rational Modernity and Attempts at Interpretation in Contemporary Technology, Teka KUIA, (100 pkt na liście MEiN). vol. 2022, ISSN 0079-3450; s. 271-294.
 8. Wit Derkowski (WIL) , Prefabrykacja betonowa – zrównoważone rozwiązanie dla budownictwa, „Materiały Budowlane”, 2021. (100pkt)
 9. Wit Derkowski (WIL), Prefabrykacja betonowa krokiem w kierunku budownictwa o obiegu zamkniętym, SPC, 2021. (5 pkt)
  8. Paweł Mika (WA) Symbolism and emotional content cast in concrete. Modern precast concrete as an information carrier, 2021 (abstrakt).

Realizowane projekty naukowe i prace B+R:

 1. Przygotowanie wniosku do NCBiR z firmą NOVISA (etap określenia i formułowania zadań oraz zakresu prac)

  Zadanie 1:

  Badania modeli eksperymentalnych prefabrykowanych ze wszystkich opracowanych elementów budynku (fundament, ściany, stropy, stropodach, fasada szklana) ze zintegrowanym systemem energetycznym wykorzystującym OZE pod kątem osiągnięcia zakładanych parametrów użytkowych oraz integracja ich w docelowy model eksperymentalny (budynek jednorodzinny o powierzchni 70m2 tj. skala 1:2) – Kierownik zadania M. Charciarek+M. Wójtowicz (WA PK).

  Zadanie nr 2:

  Projekt do rzeczywistej skali 1:1 modelowego, kompaktowego, jednokondygnacyjnego domu jednorodzinnego (w wariantowych rozwiązaniach w zakresie kubatury tzn. wysokości budynku, garażu, rozwiązań technologii ścian i stropów, przeszkleń, wielkości elewacji) – Kierownik zadania M. Charciarek+M. Wójtowicz (WA PK).

Skip to content