ZAPROSZENIE – na wykład Profesora Mehrdada Hejaziego pt. „Disaster Risk Management of Historical Buildings and Sites”

Z A P R O S Z E N I E

Członek Rady Naukowej Centrum Doskonalenia Badań Naukowych PK,

 prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa

(Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK)

oraz

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień

(Katedra Mechaniki Budowli i Materiałów WIL)

zapraszają wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Krakowskiej

 na wykład Profesora Mehrdada Hejaziego

„Disaster Risk Management of Historical Buildings and Sites”

który odbędzie się w dniu 06 czerwca 2024 r. o godzinie 11:00

w sali konferencyjnej CTT (budynek „GIL”, II piętro)

oraz na platformie MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjMwMzNjMWEtOTM1Ny00OWUyLTk1YTUtMTBlYWRmMTc4MWIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22df0e6966-51da-46c1-9397-b961e0907720%22%7d

Mehrdad Hejazi jest profesorem na Wydziale Inżynierii Lądowej Uniwersytetu w Isfahanie w Iranie. Specjalizuje się w inżynierii budowlanej oraz ochronie dziedzictwa kulturowego. Obecnie jest wiceprzewodniczącym ISCARSAH (Międzynarodowego Komitetu Naukowego ds. Analizy i Restauracji Struktur Dziedzictwa Architektonicznego). Jest członkiem-ekspertem ICOMOS-ISCARSAH i głównym doradcą irańskiego Ministerstwa Dziedzictwa Kulturowego, Rzemiosła i Turystyki. Jest pierwszym naukowcem, który badał architekturę perską z punktu widzenia inżynierii budowlanej. Jest autorem sześciu monografii oraz ponad 70 artykułów. Wygłosił 120 referatów konferencyjnych. Kierował renowacją wielu cennych obiektów zabytkowych rangi światowej. 

Skip to content